İşğal faktı rəqəmlərdə
Dağlıq Qarabağ: işğal tarixi - 1988-1992-ci illər, ərazisi - 4400 kv.km; Şuşa rayonu: işğal tarixi - 8 may 1992-ci il, ərazisi - 289 kv.km; Laçın rayonu: işğal tarixi - 18 may 1992-ci il, ərazisi - 1840 kv.km; Kəlbəcər rayonu: işğal tarixi - 2 aprel 1993-cü il, ərazisi - 3054 kv.km; Ağdam rayonu: işğal tarixi - 23 iyul 1993-cü il, ərazisi - 1150 kv.km; Cəbrayıl rayonu: işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il, ərazisi - 1050 kv.km; Füzuli rayonu: işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il, ərazisi - 1390 kv.km; Qubadlı rayonu: işğal tarixi - 31 avqust 1993-cü il, ərazisi - 802 kv.km; Zəngilan rayonu: işğal tarixi - 29 oktyabr 1993-cü il, ərazisi - 707 kv.km.
   
Nəşrin adi Yüklə (word) Yüklə (pdf)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası I Cild

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Redaksiya heyyəti
il / год / year / Yıl / Année: 2004

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURĠYYƏTĠ (AXC), Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Respublikası - Azərbaycan xalqının çar Rusiyasına qarşı milli azadlıq mübarizəsi nəticəsində, Birinci dünya müharibəsi (1914-18) dövründə Şimali Azərbaycanda (Rusiya Azərbaycanında) yaranmış müstəqil dövlət (1918, 28 may - 1920, 28 aprel). Dünya tarixinin ən demokratik dövlət qurumlarından biri. Türk-müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası II Cild

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Redaksiya heyyəti
il / год / year / Yıl / Année: 2005

XAÇMAZ HƏRBİ DƏSTƏSİ - Azərbaycana Denikinin hücum təhlükəsinin gözlənildiyi dövrdə Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri general Səməd bəy Mehmandarovun əmri ilə 1919 ilin yayında yaradılmış xüsusi taktiki qrup. Ölkənin Şimal sərhədi boyunca müdafıə mövqeləri tutmuşdu. Xaçmaz hərbi dəstəsinə Quba piyada alayı, 3-cü Gəncə piyada alayının bir taboru, 1-ci Tatar süvari alayı, 1-ci topçu briqadasının 2-ci divizionu və Ġstehkam məktəbinin Şəxsi heyəti daxil idi. General-mayor İbrahim ağa Usubov dəstənin komandiri, general-kvartirmeyster vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı podpolkovnik Zeynalov qərargah rəisi təyin edilmişdi.

Deportasiya. III hissə

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Bəxtiyar Nəcəfov
il / год / year / Yıl / Année: 2006

Bu kitabda müəllifin "Düşmənin iç üzü. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada erməni millətçiliyinintarixi" monoqrafiyasının qanunauyğun davamı olub 1947 - 1953-cü illərdə azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan kütləvideportasiyası, köçürülməsi məsələlərindən bəhs edir. Minlərlə azərbaycanlının əsl faciəsinə çevrilmiş bu deportasiya müəlliftərəfindən tarixi hadisələr kontekstində təsvir edilmiş, əsərdə külli miqdarda arxiv materiallarından istifadə olunmuşdur.

Dağlıq Qarabağda erməni terroru - Qaradağlı faciəsi. 17 fevral 1992-ci il

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Məhərrəm Zülfüqarlı
il / год / year / Yıl / Année: 2010

Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət TəşkilatlarınaDövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə nəşr edilmişdir.

Qarabağ suallar və faktlar

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: -------------
il / год / year / Yıl / Année: 2005

Bu kitab Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda Azərbaycanın mövqeyini açıqlamaq məqsədi ilə Azərbaycan gənclərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Türkiyə xanımlarının maliyyə dəstəyi iləhazırlanmışdır.

Yaddan çıxmaz Qarabağ

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Kərim Tahirov, Xuraman İsmayılova
il / год / year / Yıl / Année: 2007

Metodik tövsiyə

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinəzdində Koordinasiya Şurasının 2007-ci il 17 aprel tarixli 2 nömrəli protokolu ilə çapatövsiyə olunub

Şuşa şəhərinin tarixi

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Yunis Hüseynov
il / год / year / Yıl / Année: 2013

Əsərdə Qarabağ xanlığının üçüncü paytaxtı olan ŞUŞA –Pənahabad qalasının salınma tarixi, siyasi, iqtisadi, sosialinkişafı, xarici işğalçılara qarşı mübarizə tarixi, görkəmlişəxsiyyətləri, erməni işğalının nəticələri və bir sıra digərməsələlər öz əksini tapmışdır.Bunlarla yanaşı monoqrafiyada ŞUŞANIN mədəniinkişaf tarixinə də geniş yer verilmişdir.

Abbas Mirzə və Azərbaycan

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Əminə PAKRƏVAN
il / год / year / Yıl / Année: 2010

“Abbas Mirzə və Azərbaycan” adlı bu kitab görkəmli Azərbaycansərkərdəsi, Qacarlı şahzadə Abbas Mirzənin həyatı və mübarizəsi haqqındadır.XIX əsrin əvvəllərində İran-Rus müharibələrinin nəticəsi olaraq Azərbaycanınikiyə parçalanması, Gülüstan sülh müqaviləsinə gətirən hadisələr elmi qaynaqlaraəsaslanaraq geniş şəkildə bu monoqrafıyada öz əksini tapıb. Günümüzün bir çoxsuallarına cavab verən bu qiymətli əsər Azərbaycan dilində ilk dəfədir nəşr olunur.Kitabın geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olacağı şübhəsizdir.

Qarabağ xanlığı

Müəllif / Автор / Author / Yazar / Auteur: Əmrаhоv M., Çingizоğlu Ə., Həsənоv .H
il / год / year / Yıl / Année: 2008

ХVIII yüzilin оrtаlаrındа yаrаnmış və qısа zаmаn ərzində Аzərbаycаndаvə Şərqdə tаnınmış Qаrаbаğ хаnlığının tаriхi müаsir dövrdə də mаrаq kəsbеdir.Vəsаitdə Qаrаbаğ хаnlığının içtimаi-iqtisаdi, siyаsi və mədəni tаriхi ilkin mənbələr əsаsındа şərh оlunur.